Archive for நவம்பர், 2011

நவம்பர் 23, 2011

தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறை – 2

ஆய்த எழுத்து

(இதையும் பலர் சரியாக ஒலிப்பதில்லை)

பலர் ஆயுத எழுத்து என்று கூறுவார். கேடயத்தின் புள்ளிகளைப் போல் அமைந்துள்ளதால் அது ஆயுதம் என அழைக்கப் பட்டது என்பரும் உளர்.

இப்படி தான் பள்ளிகளிலும் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள்.

ஆனால் உண்மை யாதெனில் இது ஆய்த எழுத்து. முப்புள்ளி வடிவம் பிற்காலத்தில் கொடுக்கப் பட்டதே. ஆயுத எழுத்து அல்ல. ஆயுதம் என்பது வடமொழிச் சொல் என்பதையும் இங்கு நாம் அறிவது வேண்டும்.

இது ஒரு சார்பு எழுத்து இதற்கென்று தனி ஒலிவடிவம் கிடையாது. குற்றிய உகர இகரங்களைப் போல் இது ஒரு சொல்லிலமைந்தால் தான் ஒலிவடிவம் பெறும். குற்றிய உகர இகரங்களில் உகர இகரங்கள் மெய்யில் ஏறி மெய்போலகிவிடுவது போல் ஆய்தம் தான் இடப்பெயர்வு செய்த வல்லின மெய்யில் ஆய்ந்து விடுகிறது. அதாவது அந்த எழுத்தின் மேல் பதிந்து விடுகிறது.

எப்படி என்று பார்ப்போம்

அல் + திணை = அற்றிணை (திணை அல்லன = ஒழுக்கம் அற்றவை)

இதில் ற் என்ற எழுத்தை நீக்கி ஆய்தம் வந்து அஃறினை ஆகிறது. இதை பலர் அக்றிணை என்று சொல்லுவர். இது மிகுந்த தவறு

ஃ என்பதற்கு க் எனும் ஒலி கொடுக்கப் பதில் அது தனி ஒலிவடிவம் பெற்றதாய் ஆகிறது இதனால் அதன் சார்புத் தன்மை கெடும்.

எஃகு என்பது எக்கு என்பதிலிருந்து வருவிக்கப் பட்டது இதனை எஹ்ஹு என்று வாசிக்க வேண்டும்

அஃது என்பது அத்து என்பதிலிருந்து வருவிக்கப் பட்டது இதனை அத்து(நாக்கு பல்லில் படாமல்) என்று வாசிக்க வேண்டும்.

கஃசா என்பதை kassa என்று வசிக்க வேண்டும்

ஃ வந்தால் கீழ்வாயும் அதன் எந்த உறுப்பும் மேல் தொடக் கூடாது இதனால் தான் f எனும் எழுத்தை எழுதுவதற்கு ஆய்த எழுத்தின் துணையை முன்னோர் நாடினர் ஹ எழுதுவதற்கும் பயன் படுத்தினர்.

ப என்பதை மேல் உதடு கீழ் உதடுடன் இணையாது சொல்லிப் பாருங்கள் fa என்றாகும்.

க என்பதை நா(கீழ்வாய் உறுப்பு) அண்ணத்துடன்(மேல்வாயுறுப்பு) இணையாது சொல்லிப் பாருங்கள் ஹ என்றாகும்.

அகத்தியரின் இலக்கண நூலில் இதை அகேனம்(அஃகேனம்) என்றுமாற்றி இதனை வடமொழி அஹ எனும் எழுத்திலிருந்து தோன்றியதாக காட்ட முயற்சிக்கப் பட்டது என்றே கூறலாம். ஆனால் இப்படி அது தனி ஒலிவடிவம் பெறுவது சார்பெழுத்தாகுதலின் தகுதியிலிருந்து அதை நீக்கி விடும். சார்பெழுத்து என்பது திண்ணம் ஆதாலால் அஹ எனும் ஒலிவடிவம் தவறானதே. அஹ என்பதை மனதில் நிறுத்தியே அஃது என்பது அஹ்து என்று ஒலிக்கப் படுகிறது. இப்படி ஆனதற்கு பின்னால் தமிழ் மொழி எதிர்ப்பாளர்களின் வஞ்சனையும் இருக்கலாம்.

இனியாவது சரியாய் ஒலிக்க முயலலாம்.

குறிச்சொற்கள்:
நவம்பர் 21, 2011

தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறை – 1(Proper pronunciation of Thamizh letters -1)

தமிழகத்தில் வாழும் 99 விழுக்காட்டினர் தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறையை அறியாதவர்களே ஆவர் ழகரத்தை ஒலிக்கும் போது பொதுவாக பலர் தவறிழைப்பர் என்பது அனைவர்க்கும் தெரிந்ததே றகரம் சகரம் இதனை ஒலிக்கும் பொது பலர் தவறிழைக்கின்றனர் என்பது பலர் அறியாதது.

றகரம் என்பதன் சரியான ஒலிப்பு முறை ‘tagaram ‘ என்பதே ஆகும்
ஆதாரம்
“அணரி நுனி நா அண்ணம் ஒற்ற
றஃகான் னஃகான் ஆயிரண்டும் பிறக்கும்” -தொல்காப்பியம்

இதிலிருந்து றஃகான் னஃகான் போன்ற எழுத்தினை ஒலிக்கும் பொது நுனி நா விரிந்து அண்ணம் தொட்டு திரும்பும் என்பது ஐயத்திற்கு இடம் இன்றி தெரிகிறது ஒரே வேறுபாடு ஒலி வாய் வழியாய் வெளிப்படுவதும் மூக்கு வழியாய் வெளிப்படுவதுமேயாகும்.

ஆதாரம்
“மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம்
சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும்
மூக்கின் வளி இசை யாப்புறத் தோன்றும்” – தொல்காப்பியம்

மேலும் வல்லெழுத்துகளுக்கு ஒலி வடிவம் தரும் பொழுது காற்று திடீரென வன்மையாக கிளம்பும் இது நாள் தட்டுவது மோதுவது விழுவது போன்ற வல் ஒலிகள் ஏற்படும் என்பதால் தான் இதற்கு வல்லினம் என்று பெயராயிற்று
எடுத்துக்காட்டு
க – ka
ச – cha
ட – tda
த – tha
ப – pa
இப்பொழுது றகரத்திற்கு வருவோம் ற என்பதை Ra என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் இதில் எந்த வன்மையும் இல்லை இப்பொழுது அதையே ta (tea என்பதில் வருவது போல்) என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் வல் ஒலி வருகிறது. இதனால் தான் தமிழிலிருந்து பிரிந்து போன மலையாளத்தில் இன்றும் tea ற்றி என எழுதுகிறார்கள். நன்றி – nanti வெற்றி – vetti கொற்றனார் – kottanaar

சகரம் என்பதன் சரியான ஒலிப்பு முறை chagaram என்பதே ஆகும்
ச என்பதை sa என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் இதில் எந்த வன்மையும் இல்லை இப்பொழுது அதையே cha என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் வல் ஒலி வருகிறது.
செங்கல் – chengal
செம்மை – chemmai
சருகு – charugu

சொல்லின் இடையில் வரும்போது
உயிர் அல்லது உயிர்மையைத் தொடர்ந்து வரின் சகரம் ssa என்று ஒலிக்கும் (s க்கும் ch க்கும் இடைப்பட்ட மென்மையான ஒலி).
எடுத்துக்காட்டு : காசு வீசு தூசு கசப்பு
மெல்லினம் (இன எழுத்தினைத்) தொடர்ந்து வரின் ch (s ) (ch க்கும் s க்கும்)
எடுத்துக்காட்டு : பஞ்சு கொஞ்சம் வஞ்சனை
சொல் முதலில் வரின் அல்லது வல்லின மெய் தொடர்ந்து வரின் ch என்று வன்மையுடன் ஒலிக்கும்.

இது போல் தான் றகரமும் உயிர் அல்லது உயிர்மெய் தொடர்ந்து வரின் அது Ra என்று ஒலிக்கும். மெல்லினம் (இன எழுத்தினைத்) தொடர்ந்து வரின் t எனும் எழுத்துக்கு சற்று மென்மைத் தன்மை கொடுத்தார் போல் ஒலிக்கும்.

மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கை கன்னியாகுமரி பகுதியில் வாழும் மக்களில் பெரும்பாலானோர் இதை இன்றும் கையாளுகின்றனர்

குறிச்சொற்கள்: